یکشنبه 13 اسفند 1402

کلینیک کسب و کار استان سمنان

کلینیک کسب و کار با هدف ارائه‌ی خدمات اثربخش کسب و کار بر اساس دامنه شمول مندرج در بخشنامه کلینیک کسب و کار راه اندازی شده است. شناسایی، تحلیل وضعیت، دسته بندی و مستند سازی نیازها و مسائل کسب و کار بنگاه ها و طرح ها، خوشه ها و رشته صنعت ها، در قالب مصاحبه، بازدید حضوری از واحد و یا مراجعه مستقیم متقاضی به مراکز خدمات فناوری و کسب و کار، برگزاری کلینیک های سیار، مراجعه تیم های توانمند ساز به بنگاهها در قالب برنامه های تدوین شده بخشی از حوزه خدمات و فعالیت کلینیک کسب و کار می باشد.

کلینیک کسب و کار استان سمنان

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب